GDPR / Persondatapolitik

Vi er på Budolfi Privathospital ansvarlig for at dine personoplysninger behandles efter gældende lovgivning herom.

Personoplysninger og dets formål

For at kunne behandle dig på bedste vis, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
 • CPR-nummer
 • Familierelationer
 • Helbredsoplysninger

Dine dataoplysninger er vigtige for os, da Budolfi Privathospital skal kunne dokumentere din udredning, undersøgelse og behandling i overensstemmelse med reglerne i Autorisationsloven og Journalførigsbekendtgørelsen.

Ovenstående data behandles sikkert og dine helbredsoplysninger behandles i henhold til Autorisationsloven, Sundhedsloven samt Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Budolfi Privathospital har brug for dine personoplysninger, til nedenstående formål:

 • Undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, Databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks. Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Det er frivilligt, om du vil udlevere dine personoplysninger. Bemærk dog, at manglende oplysninger kan vanskeliggøre vores mulighed for at opfylde ovenstående, hvilket kan medføre at vi ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Vi gør opmærksom på, at alle medarbejdere på Budolfi Privathospital har tavshedspligt. Det betyder, at de som udgangspunkt ikke må udveksle dine person- og helbredsoplysninger med andre uden samtykke. Udveksling af helbredsoplysninger kan dog være afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende behandlingsforløb. Derfor er et samtykke til at udveksle oplysninger tilknyttet dit aktuelle behandlingsforløb.

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger indhentes og videregives i det omfang personalet vurderer dets relevans, for din behandling.

Budolfi Privathospital kan udveksle/videregive oplysninger med nedenstående:

 • Forsikringsselskaber, hvis de forestår betalingen af din behandling.
 • Regioner i henhold til fakturering, forudsat at din behandling betales af det offentlige
 • Det offentlige sygehus
 • Praktiserende læge eller speciallæge
 • Andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb herunder bl.a. fysioterapeuter
 • Internt på Budolfi Privathospital
 • Ved udstedelse af recepter videregives der oplysninger til apoteker og Lægemiddelsstyrelsen via receptserveren
 • Ved udarbejdelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge eller det henvisende sygehus

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den al- mindelige patientbehandling i medfør af Autorisationslovens kap. 6, Bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt Sundhedslovens kap. 9
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt Sundhedsloven
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af Autorisationsloven
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og Sundhedsloven
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i Sundhedslovens kap. 42 ogbekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler sær- ligt kap. 3
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i Sundhedslovens §§ 195-196 og Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdata- baser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i Sundhedslovens kap. 9
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i Sundhedslovens § 43
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i Sundhedslovens § 45.
 • Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke

Sundhed.dkAlle borgere har en sundhedsjournal på Sundhed.dk. Det er dig, som skal tage stilling til om Budolfi Privathospital må videregive dine helbredsoplysninger til din sundhedsjournal på Sundhed.dk

For at Budolfi Privathospital må videresende dine helbredsoplysninger til Sundhedsjournalen – kræver det at du giver samtykke jf.persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2 litra a samt sundhedslovens §41, stk. 1.

Hvis du giver dette samtykke, vil du efter endt behandling kunne se dine journalnoter på Sundhed.dk. På den måde, er alle dine sundhedsoplysninger fra både det offentlige og det private, samlet et sted.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage, således at Budolfi Privathospital stopper med at dele sundhedsoplysninger med Sundhed.dk. Bemærk, at journaloplysninger som allerede er sendt, ikke kan trækkes tilbage. Bemærk endvidere, at du selv har mulighed for at spærre dine data fra både offentlige og privathospitaler ved at privatmarkere disse hos Sundhed.dk.

Har du konkrete oplysninger du ikke ønsker videregivet, eller er der sundhedspersoner eller myndigheder som du ikke ønsker informeret, må du meget gerne dele det med os. Så kan vi nemmest hjælpe og guide dig på den helt rigtige måde.

Sundhedsloven pålægger Budolfi Privathospital at indberette de relevante oplysninger fra den behandlede patient til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister (LPR), jf. Bekendtgørelsen om lægers anmeldelse til Landspatientregistret af behandling udført på private sygehuse og klinikker samt til lovpligtige klinisk databaser, jf. Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsstyrelsen.

Disse oplysninger vil aldrig blive overført til tredjelande (lande udenfor EU/EEA).

Databehandling

Vores datasikkerhed værner vi meget om, hvorfor dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere.

 • Bauta Medical
 • EG Clinea
 • Interacoustics
 • Pm-solutions
 • Linktech

Budolfi Privathospital er jf. Journalbekendtgørelsen forpligtet til at opbevare oplysninger i minimum 10 år, efter seneste tilføjelse i journalen. Det kan blive nødvendigt, at opbevare data i længere tid. Eksempelvis i forbindelse med klagesager eller erstatning. Her vil opbevaringen finde sted indtil sagen er afsluttet. Husk, at du altid er meget velkommen til at kontakte os for en mere dybdegående information.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os på TLF. +45 70 11 11 66